Svenska kyrkan, problemet med judarna och BDS-kampanjen.

Artikeln går igenom Svenska kyrkans officiell skäl för sitt deltagande i och pådrivande av aktiv Israel-kritik och sannolikgör att dessa inte är de verkliga skälen.

Artikeln uppdaterades 131229 med en faktaruta om BDS-rörelsen

Rapporterna om Svenska Kyrkans och deras mest högljudda aktivas förhållningssätt till Israels judar är många. På självaste julafton kom debattartikeln Betlehem är ett fängelse i UNT, den dag då födelsen av juden Yeshua, av kristna kallad vid det icke judiska namnet, Jesus firades.

Betlehem ingår enligt Osloavtalet helt i det palestinska självstyret (PA). Olso-avtalet skrevs på frivilligt av båda parter. Tre månader efter avtalets undertecknande meddelade den dåvarande ledaren och undertecknaren att avtalet inte var allvarligt menat. Det var på låtsas.

För att ge kraft åt dessa ord och som förevändning för de havererade förhandlingarna i Camp David, startade Yassir Arafat med hjälp av sina terrorgrupper det s k Oslo-kriget. (Arafat erkände senare att Oslo-kriget var relaterat till att Ariel Sharon gick upp på Tempelberget.) Under fem år dödades ca. 1000 israeler, de flesta civila, och turister samt dryga 3000 palestinska araber, de flesta förmodligen stridande. 

Barriären, Svenska Kyrkans med aktivister eget lilla hatobjekt, var ett försök av Israel att permanent dämpa denna våldsvåg. I så mån, med alla dess nackdelar, fungerar barriären. Betydligt färre människor lemlästas och dör på båda sidor och man har också kunnat skönja ett visst ekonomiskt uppsving.

Arabsidans ledare driver aktivt och som en integrerad del av sin inrikespolitik, spridning av  judehat. Det är något varken Svenska Kyrkan eller dess aktiva någonsin tar upp. Man verkar utan någon som helst grund utgå från att det är oenigheten om en bit land som har skapat judehatet när det egentligen förhåller sig precis tvärt om. Det är judehatet som har skapat oenigheten om en bit land. Kyrkan, som under hela sin historia sett judar  som objekt för sin moralisk uppfostran, vill inte heller denna gång se sin del i detta skeende.

Paradoxalt nog minskar den kristna gruppen i de arabiska områdena, i takt med den allt mer envetna kampen mot judarna. Men inte heller förföljelsen av de kristna verkar kyrkan och dess aktiva på allvar bry sig om. Istället ökar Svenska Kyrkan och dess aktivister sin aktivitet med denna misslyckade strategi.

BDS-kampanjen

Metoderna är flera. T.ex skriver man regelbundet nedsättande artiklar. Påfallande ofta är det fråga om just reseskildringar som presenteras som sanna skildringar om hur situationen faktiskt är men som alla tydligt innehåller utpekanden om vem som bär skulden. Att just judarna i Israel, i namn av staten Israel, bär skulden är det centrala temat som man gör allt för att få fram. Det finns faktiskt en hel liten reseverksamhet upprättad för ändamålet: se på plats och vittna när du kommer hem.

Att det här når allra högsta nivån visas bl a av dåvarande biskopen, dagens ärkebiskop, Biskop Antje Jackeléns julhälsning 2012. Skuldbeläggningen, om än indirekt, kan inte vara tydligare utformad.

Det senaste från Svenska kyrkan i det här ämnet är det på Kyrkomötet 2013 beslutade  deltagandet i den från Ramalla styrda BDS-kampanjen. Kampanjen handlar om krav på bojkott, deinvesteringar och sanktioner (Boycott, Divestment and Sanctions), riktade mot en grupp legalt boende judar i ett mellan parterna omtvistat område [se faktaruta nedan]. Det unika är att palestinaarabernas ledare, helt i enlighet med sina antijudiska kampanjer, syftar till göra området judefritt. BDS-kampanjen handlar alltså ytterst om judar ska kastas ut från en bit land på jordklotet där de inte längre ska få vistas. Detta kampanjar Svenska kyrkan nu för.

Svenska kyrkans julkampanj: ”Fråga om israeliska varor kommer från ockuperad mark” | Världen…

Vilka fler länder ska kyrkan bojkotta?

Bojkottens verkliga effekter är obetydliga men framför allt oviktiga. Judar har fått stå ut med långt mycket värre behandling. Men som jude måste jag ändå fråga mig varför? Och varför än en gång.

Interna skäl

Många har vittnat om att smärtan inom Svenska kyrkan är stor och att förhållandet till judarna är en av fokuspunkterna. Den växande smärtan är i sig paradoxal.

Smärtan verkar vara störst där målet att vara bäst på att kunna hantera smärta och lidande, är som mest uttalat.

För att förstå Svenska Kyrkans handlande måste man förstå varför människor alls startar konflikter med varandra. Konfliktforskning visar att det alltid är av interna skäl som grupper av människor startar konflikter med människor utanför sin grupp. Det framgår också, om man läser dem rätt, av kristendomens urkunder.

Som alla mänskliga grupper som inte vill ta ansvar för sina interna problem skapar Svenska kyrkans genom årets kyrkomötesbeslut en gemensam upplevelse av en fiende att samlas kring. Det är ett till smärta och lidande kopplat ämne men smärtan har placerats utanför kyrkans egen krets.  Att bekämpa och driva ut det onda har ändå alltid setts som en meningsfull gruppuppgift att samlas kring. Men en väl definierad skuldbelagd fiende, en syndabock, hoppas man på att medlemmarna ska uppleva saken som viktig. Ämnets vikt tas också som förevändning för uppmaningar till gemensam (falskt meningsskapande) handling och då passar Agera mot ockupationen av Palestina

I Svenska kyrkans policydokument framgår följande.

Svenska kyrkans påverkansarbete tar sin utgångspunkt i tron att Svenska kyrkan, som en del av den världsvida kyrkan, är kallad att verka globalt och lokalt för en helad och rättvis värld som bärare av en livsbefrämjande teologi grundad i en kristen försoningstanke om helade relationer. Arbetet grundar sig också i analysen att vi som kyrka på ett trovärdigt sätt har särskilda möjligheter att arbeta för och delta i diskussioner om fred och försoning. Svenska kyrkan stödjer aktörer som med icke-våldsliga medel verkar för fred och försoning i regionen.

Man gör sig alltså den teologiska föreställningen om att gränsen går vid det egna stödet till ickevåld. Att att på olika sätt förnedra och sanktionera judar i konflikt kan knappast vara att verka för fred och försoning. Att inte entydigt göra upp med den myndighetssanktionerade spridningen av judehat i området är inte heller att verka för fred och försoning. Så inte heller de alla undermåligt underbyggda artiklar och reseskildringar som har skuldbeläggning som enda syfte. Slutsatsen måste därför bli att Svenska kyrkans inkl närstående organisationers ledningar stödjer de aktörer som bäst passar det interna syftet. 

Slutsats

Svenska kyrkans officiella deltagande i och pådrivande av BDS-kampanjen kan alltså bäst förklaras som ett försök att genom skuldbeläggning av en extern part, skapa en syndabock som samlar de egna skarorna ute i församlingar och organisationer till meningsskapande gemenskap och handling. Att den inre smärtan inom kyrkan på så sätt ökar, bedövas genom hänvisning till i demokratisk ordning fattades beslut. 

Faktaruta om BDS-kampanjen

BDS, är en engelsk akronym som översatt betyder för bojkott, avinvestering och sanktioner. Bojkotten är såväl en konsumentbojkott som den är en akademisk och  konstnärlig bojkott.

Kampanjen, som initialt sägs ha stötts av ”över 170 palestinska organisationer”, startades 2005 av det palestinaarabiska ledarskapet i samband med Israels uppförande av den ovan beskrivna skyddsbarriären, vilken försvårade Oslo-kriget (”andra inifadan”). För att travestera Clausewitz skulle man kunna säga att BDS-kampanjen är en fortsättning på den väpnade konflikten men med andra medel.

En central del av retoriken är att förknippa Israel med Sydafrikas apartheid-system. Bojkotten liknas också vid den av ANC begärda bokotten mot det dåtida Sydafrika. Israel sägs t ex vara en apartheid- eller apartheidliknande stat med olika rätt och rättstillämpning för araber och judar. Bojkotten sägs ska pågå ända tills dess att Israel ”rättar sig efter internationell lag och palestinska rättigheter”. (Israel avvisar sådana och liknande anklagelser såsom ogrundade.)

Deltagande organisationer kan vara stora NGO:er med mycket pengar, små organisationer med radikala, inte sällan vänsterradikala åsikter, kyrkliga grupper samt fackföreningar. Finansieringen av BDS-kampanjen kommer främst från EU, olika länders regeringar, olika stiftelser samt religiösa samfund och organisationer.

I Sverige förknippas BDS-rörelsen främst med Palestinagrupperna och lokalgrupper liksom med Svenska kyrkan och dess relaterade organisationer.

För den som vill veta mer:

BDS-kampanjens introduktion

Granskning av BDS-kampanjen av NGO-monitor

 

2 tankar om “Svenska kyrkan, problemet med judarna och BDS-kampanjen.

 1. Tack för denna artikel. Den fick mig att besluta mig att gå ur svenska kyrkan för gott. Jag har varit medveten om att svenska kyrkan haft en orimlig Israel kritik tidigare, men att nu stödja BDS som inte är annat än en anti-semitisk organisation var droppen.

  • Hej Victor.
   Du är inte den förste som reagerar så och jag känner att jag behöver förtydliga en sak. Min önskan är inte att locka folk från att lämna Svenska kyrkan. Drivs inte av någon vrede eller hämndlystnad. Inte heller vill jag vedergälla. Som jude känner jag förföljelse allra djupast i min själ och vet också vart spiraler av angrepp och motangrepp till slut leder.

   Det är dock min uppfattning att Svenska kyrkans medlemmar inte längre kan fortsätta att tillåta att den kristna kyrkan ännu en gång skapa judar som syndabockar, även om dessa bor lång bort, i syfte att dämpa interna motsättningar och som ett sätt att skapa intern gemenskap. Inte heller borde man tillåta sin kyrka att stödja andra som använder samma metod för att uppnå sina mål.

   För den som vill fördjupa sig i ännu en analys av Kairos Palestina föreslås ”Svenska Kyrkans moderna ersättningsteologi och antijudaism – av Anna Ekström” http://si-info.org/index.php?id=856

Kommentera (Den som deltar här har kommit över sitt behov av personliga påhopp och att göra avhumaniserande deklarationer om människor)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s